آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه ها
به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بدین وسیله به اطلاع اعضای اتحادیه‌های صنفی زیر می رساند داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ جهت ثبت نامhttp://election.iranianasnaf.ir/election/general/?md=election&sub=candidates&mod=regcandidates&step=1 اقدام نمایند