شهردار اصفهان گفت: شهرداری خاکریز اول در کسب رضایتمندی مردم بوده و باید سعی شود برنامه‌ها در راستای این هدف اجرایی شود.
n00206693-bبه گزارش ايمنا، دكتر مهدي جمالي نژاد در دیدار با استاندار اصفهان گفت: با تغییر و تحولاتی که در عرصه‌های مختلف مثل نیرو انسانی و رویکرد مدیریتی صورت گرفته، شرایط برای ایجاد تغییرات در شهر فراهم‌شده است.
شهردار اصفهان گفت: شهرداری خاکریز اول در کسب رضایتمندی مردم بوده و باید سعی شود برنامه‌ها در راستای این هدف اجرایی شود.
وي با اشاره به اینکه دو ماه از قبول سمت خدمتگذاری اش به مردم در شهرداری اصفهان می‌گذرد، اظهار داشت: تغییر و تحولات بسیاری صورت گرفته و این تغییرات سعی شده به‌نوعی باشد که بتوان از آن دفاع کرد و در نهایت این تغییرات نتیجه خوبی به همراه داشته باشد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سعی شده بهترین گزینه‌ها برای خدمت در شهرداری انتخاب شوند، تصریح کرد: بیشتر معاونین حال حاضر شهرداری رقبای دیروز من برای تصدی پست شهردار هستند و از همین رو است که هرکدام با تمام همت به صحنه آمده اند تا بتوانند رضایت کامل شهروندان را کسب کرده و با دلسوزی برای مردم، شرایط خوبی را رقم بزنند.
وی افزود: تیم مدیریتی شهر، در این چند ماه اثبات کرده که اختلاف و جدایی در آن معنایی نداشته و همه در کنار هم مثل یک خانواده همدل و همزبان فعالیت می‌کنند.